Dezinfekční roztok bez chlóru Sanit ALL - AIR 5 l

Bezchlórová dezinfekce povrchů a ploch speciálně upravená pro použití mlžením; objem: 5 l

Kód 2094
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Výrobce: CZ
Kategorie: Pro domácnost
Vaše cena:
777 Kč s DPH
642,15 Kč bez DPH
ikona
ikona

Tento dezinfekční bezchlórový roztok je speciálně upravený k použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, povrchů a těžko přístupných míst fogováním (mlžením), které zanechává polymerovou vrstvu a tak se zabraňuje šíření veškerých bakterií. Díky této metodě aplikace dosáhnete nízké spotřeby dezinfekčního roztoku a zároveň vysoké kvality dezinfekce.
Prostředek je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, guma…). Použití je proto vhodné zejména ve školství, zdravotnictví, veřejné správě, rekreačních a ubytovacích zařízeních, veřejné dopravě, atd. Je nehořlavý, nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly, nemá vedlejší účinky. Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má baktericidní (včetně TBC), virucidní a mykobaktericidní účinky.

 

Použití: 

Po aplikaci dezinfekčního roztoku fogováním (mlžením) nechte přípravek působit až do zaschnutí. Tímto vznikne na ošetřeném povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy (až 21 dnů).

 

Dávkování: 

Přípravek se dále neředí a aplikuje se přímo do nádrže fogovacího zařízení.

 

Účinná látka: 

Alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy 0,025 g / 100 g.

 

Bezpečnost:


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Obsahuje: 

Parfémy; desinfekční prostředky

Uchovávejte v originálních obalech při teplotě 10 – 25°C. Skladovat na suchém a chladném místě. Může vyvolat alergickou reakci. Zákaz opětovného použití obalu. Nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen k určenému účelu. Likvidujte jako nebezpečný odpad. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku

Objem 5 l
Použití Pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, povrchů a těžko přístupných míst