Obchodní podmínky

Sepsané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), pro smlouvy o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese www.vseprotiohni.eu (dále jen „VOP“)   

1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je BETA Corporation s.r.o., se sídlem Slavojova 579/9, Nusle, Praha 2, PSČ: 128 00, IČO: 241 88 948, DIČ: CZ24188948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 186969 (dále jen „Prodávající“).

2) VYMEZENÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH POJMŮ, OBJEDNÁVKA

Kupujícím je pro účely VOP míněn zákazník Prodávajícího, jakožto osoba uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu na dodání Zboží – ať již vystupující v postavení spotřebitele (za něhož je považován člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná) či podnikatele (dále jen „Kupující“). 

E-shopem se rozumí internetový obchod provozovaný a spravovaný Prodávajícím v rámci webového rozhraní umístěného na internetových stránkách www.vseprotiohni.eu mj. za účelem uzavírání Kupních smluv (dále jen „E-shop“).

Zbožím se rozumí movité věci nabízené ze strany Prodávajícího ke koupi prostřednictvím E-shopu (dále jen „Zboží“). 

Kupní cenou se rozumí cena Zboží uvedená v Prodávajícím potvrzené Objednávce Kupujícího, kdy obecně tato vychází z ceníku uvedeného na stránkách E-shopu (dále jen „Kupní cena“).  

Objednávkou se rozumí návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“).

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován vlastní prodej Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení Objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího – především při využití platformy E-shopu (dál jen „Kupní smlouva“); pro ujednání smluvních stran se podpůrně použijí ust. § 2079 a násl. OZ upravující koupi.

Za závazné potvrzení Objednávky Kupujícího se považuje její potvrzení Prodávajícím prostřednictvím emailu nebo telefonu. Potvrzení emailem nebo telefonem následuje vždy po předchozím přijetí elektronické Objednávky Kupujícího – především prostřednictvím platformy E-shopu. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že vyrozumění o přijetí Objednávky do systému (kopie Objednávky) není akceptací Objednávky. Potvrzení Objednávky provádí Prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného Zboží uvedeného v Objednávce.

Potvrzením Objednávky Prodávajícím dochází k uzavření vlastní Kupní smlouvy, na jejímž základě se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu jím objednané Zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva k němu, oproti čemuž se Kupující zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. Kupní smlouva je závaznou pro obě smluvní strany. Za podstatné náležitosti Kupní smlouvy se považují především: (i) přesná specifikace Zboží, (ii) počet objednaných kusů Zboží, (iii) Kupní cena za Zboží, (iv) cena dopravy, (v) forma dopravy a (vi) předběžný termín doručení (pro Zboží, u něhož je ze strany Prodávajícího potvrzena jeho dostupnost skladem, platí zpravidla doručovací doba Kupujícímu 1-3 dny).

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky; za nevyžádané plnění se však nepovažuje plnění na základě Kupní smlouvy (předchozí potvrzené Objednávky Kupujícího).

3) DOPRAVA ZBOŽÍ A PLATBA KUPNÍ CENY

Jednotlivé možné způsoby úhrady Kupní ceny za Zboží ze strany Kupujícího ve prospěch Prodávajícího, stejně jako možné způsoby doručení Zboží Kupujícímu (podmínky přepravy), jsou nedílnou součástí ujednání smluvních stran dle VOP – tyto jsou k nalezení v samostatné sekci webu nazvaném „Doprava a platba“.

Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnictví, kdy Kupující se stává vlastníkem Zboží až úplnou úhradou Kupní ceny za Zboží.

4) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Storno Objednávky (před uzavřením Kupní smlouvy) ze strany Prodávajícího:

Bez udání důvodu – Kupujícím požadované Zboží bylo vyprodáno, Zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena Zboží. V daných případech bude Prodávající kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne mu obdobné Zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě – výstupem jednání smluvních stran bude uzavření nové Kupní smlouvy s novým předmětem plnění (dle změněné objednávky Kupujícího), či storno prve provedené Objednávky Kupujícího (neuzavření Kupní smlouvy). V případě, že na Zboží dle stornované Objednávky byla již Kupujícím ve prospěch Prodávajícího poskytnuta záloha anebo celá částka připadající na Kupní cenu, bude Kupujícímu daná částka v celém rozsahu v co nejkratším termínu, nejpozději však do 7 dní od provedení storna Objednávky, převedena zpět na bankovní účet, z něhož byla tato přijata, případně zaslána Kupujícímu poštovní poukázkou na adresu jeho sídla / bydliště.

Odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy:

Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy mj. z důvodu dlouhodobé nedostupnosti Zboží, dodatečného zjištění nemožnosti dodat Zboží do dohodnutého termínu doručení, vyprodání Zboží, a dále zjevné chyby, kdy zjevnost chyby je dána při zřejmém rozdílu (nejméně 20 %) ceny chybné a obvyklé; cenou obvyklou se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného či vzájemně zastupitelného Zboží.

Storno Objednávky (před uzavřením Kupní smlouvy) ze strany Kupujícího:

Kupující má právo stornovat Objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího – a to prostřednictvím telefonu nebo emailu.

Po závazném potvrzení Objednávky Prodávajícím (uzavření Kupní smlouvy) je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající podstatným způsobem poruší smluvené podmínky dodání Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vznikla-li tato porušením povinnosti některé ze smluvních stran (Prodávající je oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody zejména v případě dodání Zboží, jež bylo individualizováno dle požadavků Kupujícího, anebo v případě nutnosti Zboží samostatně obstarat, anebo v případě, že v souvislosti se zajištěním Zboží pro Kupujícího došlo již ze strany Prodávajícího k vynaložení nákladů na jeho dodání Kupujícímu – např. náklady dopravy Zboží v doložené výši apod.)

Odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy:

V souladu s ust. § 1810 a násl. OZ a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má dále Kupující vystupující v postavení spotřebitele právo bez dalšího a z jakéhokoliv důvodu odstoupit od Kupní smlouvy - uzavírané prostřednictvím E-shopu či obecně jakkoliv jinak distančním způsobem anebo mimo prostory obvyklé pro podnikání - do 14 dní od převzetí Zboží; 14-ti denní lhůta pro případné odstoupení Kupujícího d Kupní smlouvy začíná běžet dnem převzetí Zboží.

Prodávající upozorňuje, že právo odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a související vrácení Zboží ve lhůtě 14 dní je vyhrazeno výlučně pro případy uzavření Kupní smlouvy spotřebitelem, tj. při nákupu zboží fyzickou nepodnikající osobou (nikoliv „na IČO“). Využije-li Kupující práva na odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající žádá o dodržení dále uvedeného postupu:

Odstupující Kupující nechť kontaktuje Prodávajícího - písemně či emailem na adrese: shop@betacorporation.eu -, s výslovným prohlášením, že odstupuje od Kupní smlouvy. Kupující dále uvede číslo Objednávky, datum nákupu Zboží, variabilní a specifický symbol. Bylo-li již Zboží Kupujícímu doručeno a převzato, Kupující kontaktuje Prodávajícího způsobem shora uvedeným a po dohodě s Prodávajícím Zboží vhodně zabalí a spolu se všemi doklady, které v souvislosti s nákupem Zboží obdržel, zašle Prodávajícímu zpět na následující poštovní adresu provozovny Prodávajícího: BETA Corporation s.r.o. Rostislavova 1265, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01. Zboží nechť je zasláno doporučeně a v potřebném rozsahu pojištěné (Prodávající doporučuje Zboží pojistit na plnou hodnotu vraceného Zboží – odpovídající Kupní ceně za Zboží); Prodávající nikterak neodpovídá za ztrátu či poškození Zboží, jež bylo vráceno, když případná škoda takto vzniklá jde plně k tíži Kupujícího. Prodávající dále upozorňuje, že doporučené odeslání Zboží při jeho vrácení neznamená jeho zaslání Prodávajícímu tzv. „na dobírku“ (na náklady Prodávajícího), kdy Zboží zaslané ze strany Kupujícího „na dobírku“ nebude Prodávajícím převzato.

Při naplnění shora uvedeného postupu pro odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Zboží bude Prodávajícím ve prospěch Kupujícího následně uhrazená Kupní cena za Zboží převedena zpět na bankovní účet, z něhož byla tato přijata, případně zaslána Kupujícímu poštovní poukázkou na adresu jeho sídla / bydliště – a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí Zboží Prodávajícím. Bude-li Kupujícím vrácené Zboží Prodávajícímu doručeno nikoliv kompletní (ve smyslu neodpovídajícího rozsahu Zboží, jež bylo prve dodáno Kupujícímu), anebo proběhne-li vrácení Zboží odlišně, nežli způsobem shora popsaným, termín vrácení již uhrazené Kupní ceny se přiměřeně prodlužuje až do okamžiku zjednání nápravy.   

Při odstoupení od Kupní smlouvy tedy vrácení Zboží Prodávajícímu provádí Kupující na své vlastní náklady s tím, že dojde-li v mezidobí od dodání a vrácení Zboží ke snížení hodnoty Zboží z důvodů přičitatelných Kupujícímu, je Prodávající oprávněn nárokovat vůči Kupujícímu vzniklý rozdíl ke kompenzaci (zejm. tehdy, je-li Zboží vráceno Prodávajícímu jako poškozené či vykazující jiné vady a Zboží již nelze opětovně prodat jako nové). 

Nebudou-li splněny zákonné podmínky pro odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající je oprávněn odstoupení neakceptovat se všemi důsledky z toho plynoucími.

Důvody vymezenými pro odstoupení od Kupní smlouvy dle VOP není nijak dotčeno právo kterékoliv ze smluvních stran od Kupní smlouvy odstoupit rovněž v případech, kdy to vyplývá přímo ze zákona.

5) FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD ZA NÁKUP V E-SHOPU (INTERNETOVÉM OBCHODU)

Faktura (daňový doklad) za nákup Zboží v E-shopu je Prodávajícím zasílána zpravidla nikoliv v zásilce spolu s doručovaným Zbožím, ale dodatečně - po obdržení potvrzení o řádném převzetí Zboží Kupujícím a doložení realizace platby Kupní ceny za Zboží.

Z hlediska formy a způsobu doručování je faktura Prodávajícího zpravidla zasílána ve formátu .pdf jakožto příloha emailu. K otevření daného formátu faktury lze použít zejména počítačový program Acrobat Reader.

K výslovné žádosti Kupujícího mu bude ze strany Prodávajícího faktura zaslána rovněž v listinné podobě. 

6) ZÁRUČNÍ DOKLADY, REKLAMACE

Jestliže Kupujícímu nebyl Prodávajícím / výrobcem dodán samostatný záruční doklad ke Zboží, slouží faktura (daňový doklad) vystavená Prodávajícím současně též jako záruční list se všemi právy pro Kupujícího z toho plynoucími.

Postup při případné reklamaci Zboží ze strany Kupujícího a její průběh je nedílnou součástí ujednání smluvních stran (VOP) – jeho bližší popis je k nalezení v samostatné sekci webu nazvaném „Reklamace“. 

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Prodávající plně respektuje soukromí Kupujících. Za účelem uzavření Kupní smlouvy a navazujícího poskytnutí dohodnutého plnění je pro Prodávajícího potřebné zjistit některé osobní údaje; daná data jsou Prodávajícím náležitě chráněna před zneužitím.

Prodávající je správcem osobních údajů a to v rozsahu:

vše ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a dále ve smyslu navazujících vnitrostátních předpisů – a to za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby. Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí odkazovanou legislativou.

Prodávající deklaruje, že je provozovatelem E-shopu, přičemž osobní údaje získané v souvislosti s provozem E-shopu nebudou bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma osob realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy Kupujícímu.

Osobní údaje vyplňované při Objednávce Zboží slouží výhradně k uzavření Kupní smlouvy a následnému doručení Zboží. Kupující má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení jejich zpracování. Kupující odesláním Objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl ze strany Prodávajícího poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je v dané oblasti oprávněn podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Objednáním Zboží na E-shopu Kupující souhlasí se shromažďováním údajů v rozsahu shora uvedeném, přičemž stejně tak souhlasí s doručováním na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. Kupující je srozuměn a souhlasí s tím, že svou Objednávkou poskytuje Prodávajícímu své osobní údaje nutné k uzavření a plnění Kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje osobní údaje poskytnuté ze strany Kupujícího nevyužívat k žádným jiným, nežli sjednaným účelům.

Kupující a rovněž obecně jakýkoliv návštěvník E-shopu jsou dále dle svého samostatného uvážení oprávněni Prodávajícímu poskytnout své osobní údaje za účelem zařazení do marketingové databáze Prodávajícího, přičemž v takovém případě je ze strany příslušné osoby Prodávajícímu udělen výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů za vymezeným účelem. Shora blíže vymezená práva Kupujícího se pro takový případ použijí obdobně.  

8) POPLATKY

Veškeré Kupní ceny Zboží uvedené v E-shopu jsou uváděny jako úplné a vyčíslené včetně případných poplatků plynoucích z příslušné veřejnoprávní legislativy – žádné další poplatky za Zboží či jiné navýšení Kupní ceny, nežli je smluvními stranami sjednáno v Kupní smlouvě, potažmo VOP, tak nebude v rámci finančního plnění nárokováno.      

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou závazné pro všechny Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím, jakožto dodavatelem Zboží a provozovatelem E-shopu, na straně jedné, a Kupujícím, na straně druhé.

Učiněním Objednávky Zboží současně Kupující – spotřebitel prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Kupní smlouvy poskytnuty veškeré předsmluvní informace v souladu s § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 OZ. 

Veškeré právní vztahy a případné spory vzniklé na základě Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky a nebudou-li vyřešeny mimosoudně, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou smluvních stran, může Kupující v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je obecně Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, sídlící na adrese: Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00.

Znění VOP je Prodávající oprávněn měnit či doplňovat, přičemž případnou změnu VOP oznámí prostřednictvím E-shopu nejméně 1 měsíc před účinností nového znění VOP; tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 6. 2019 a k danému datu v plném rozsahu nahrazují předchozí znění VOP.