Kyselý
WC čistič ALTUS Professional - s vůní borovice

WC čistič ALTUS Professional - s vůní borovice

Objem: 0,75l / 5l; použití: odstraňuje rez, vodní kámen a jiné nečistoty; s vůní borovice

Kód 000231
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Pro domácnost
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaše cena:
43 Kč s DPH
35,54 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čisticí přípravek pořídit?

ALTUS WC čistič - Čisticí přípravek na sanitární keramiku s vůní borovice dokonale odstraňuje rez, vodní kámen a jiné nečistoty. Díky své konzistenci se dlouho udrží na WC míse, nestéká, a tím zaručuje delší působení. Působí nad i pod vodní hladinou. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni.

 

Návod k použití: 

Přípravek naneste rovnoměrně na vnitřní stěnu toaletní mísy nebo jiné znečištěné místo, nechte několik minut působit a opláchněte vodou. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

 

POZOR! Přípravek nepoužívejte na kovové a chromované povrchy. Před použitím zkontrolujte, zda je povrch kyselinovzdorný.

 

Složení: 

voda, <10% kyselina chlorovodíková (CAS: 7647-01-0), <3% 2,2‘-(octadec-9-enylimino)bisethanol (CAS: 25307-17-9), parfém, CI 19140, CI 42090

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290
Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Použití Odstraňování rzi, vodního kamene a nečistot.
Varianta 0,75 l, 5 l