Alkalický
Vysoce účinný čisticí a odmašťovací prostředek na strojní mytí ALTUS Professional Boxer SP

Vysoce účinný čisticí a odmašťovací prostředek na strojní mytí ALTUS Professional Boxer SP

Objem: 5, 10, 25 l; použití: odmašťuje voděodolné podlahy; čistí zašlou špínu a mastné nečistoty; obsahuje tekutou drátěnku

Kód 000052
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
5 l
10 l
25 l
Vaše cena:
282 Kč s DPH
233,06 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čicticí přípravek pořídit?

ALTUS Professional BOXER SP alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na strojní mytí podlah (lze použít i na ruční mytí). Výborně čistí a odmašťuje všechny druhy voděodolných podlah (např. dlažba, PVC, linoleum, beton, kámen). Účinně odstraňuje zašlou špínu a mastné nečistoty. Obsahuje tekutou drátěnku pro extra silný účinek.

 

Ředění:

Roztok 1:100 - 1:10 (10 - 100 ml přípravku /  1 l vody) dle míry znečištění.

 

Návod k použití:

Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje.

 

Složení: 

< 5% neiontová povrchově aktivní látka, 1-methoxy-2-propanol, amfoterní povrchově aktivní látka, <1% fosfonáty, parfém, Butylphenyl methylpropional

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.e.


Obsahuje:
metakřemičitan disodný pentahydrát, CAS: 10213-79-3
hydroxid sodný, CAS: 1310-73-2

Použití Vysoce účinný univerzální přípravek na strojní mytí podlah
Varianta 5 l, 10 l, 25 l