Neutrální čisticí prostředek ALTUS  Professional Terral

Neutrální čisticí prostředek ALTUS Professional Terral

Objem: 1l / 5l /10l; použití: čisticí přípravek na mytí omyvatelných ploch; odstraňuje špínu a nečistoty; nenarušuje čištěný povrch

Kód 000005
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
1 l
5 l
10 l
Vaše cena:
71 Kč s DPH
58,68 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čisticí prostředek pořídit?

ALTUS Professional TERRAL neutrální vysoce účinný čisticí přípravek na mytí omyvatelných ploch (např. podlahy, pracovní plochy a stroje, okna, dveře), které nelze čistit alkalickými nebo kyselými přípravky. Účinně odstraňuje špínu a nečistoty, nenarušuje čištěný povrch. Zejména vhodný na všeobecné čištění a úklid prostorů a technologických zařízení v průmyslových provozech.

 

Ředění: 

V závislosti na míře znečištění použijte roztok 1:200 - 1:50 (5 - 20 ml přípravku do 1 l vody).

 

Návod k použití: 

Čištění provádějte mopem, hadrem nebo jinou savou textilií.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Nebezpečné složky:
Alkoholy, C12-14 ethoxylované (CAS: 68439-50-9)

Použití Mytí omyvatelných ploch (podlahy, pracovní plochy, dveře, okna, stroje)
Varianta 1 l, 5 l, 10 l