Kyselý
Kyselý čisticí prostředek ALTUS Professional Acidin

Kyselý čisticí prostředek ALTUS Professional Acidin

Objem: 5l; použití: čisticí přípravek  k odstranění anorganických usazenin a nečistot mastného charakteru z povrchů odolných kyselinám

Kód 030108
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
EAN: 8594067480704
Varianta:
5 l
Vaše cena:
635 Kč s DPH
524,79 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čisticí pořídit?

ALTUS Professional ACIDIN kyselý pěnivý čisticí přípravek určený k odstranění anorganických usazenin a nečistot mastného charakteru z povrchů odolných kyselinám. Má široké uplatnění v celé oblasti průmyslu. Nepoužívejte na povrchy z hliníku a barevných kovů.

 

Ředění: 

V závislosti na míře znečištění používejte roztok 1:50 - 1:10 (20 - 100 ml přípravku do 1 l vody).

 

Návod k použití: 

Roztok přípravku rovnoměrně naneste na čištěný povrch, nechte působit 10 - 20 minut a poté opláchněte vodou nebo setřete. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované částioděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obal/obsah ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Nebezpečné složky:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)

Použití Odstraňování anorganických usazenin a nečistot mastného charakteru z povrchů odolných kyselinám.
Varianta 5 l