Alkalický
Koncentrovaný čisticí a odmašťovací prostředek na strojní mytí podlah ALTUS Professional Mesina SP

Koncentrovaný čisticí a odmašťovací prostředek na strojní mytí podlah ALTUS Professional Mesina SP

Objem: 5l / 10l; použití: alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na strojní mytí podlah; odstraňuje těžká znečištění, mastnotu a další organické nečistoty

Kód 030099
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
5 l
10 l
Vaše cena:
395 Kč s DPH
326,45 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional MESINA SP vysoce alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na strojní mytí (lze použít i na ruční mytí) podlah odolných alkáliím (např. keramika, beton, plast, kámen). Odstraňuje těžká znečištění, mastnotu a další organické nečistoty. Přípravek najde široké uplatnění v průmyslových, potravinářských a výrobních provozech. Přípravek je vhodný pro generální i pravidelný úklid. Nepoužívejte na povrchy z hliníku a barevných kovů.

 

Ředění: 

Na mytí použijte roztok 1:100 - 1:10 (10 - 100 ml přípravku do 1 l vody) v závislosti na míře znečištění.

 

Návod k použití: 

Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje.

 

Složení: 

5-15% neiontová povrchově aktivní látka, < 5% 1-methoxy-2-propanol, amfoterní povrchově aktivní látka, < 1% fosfonáty

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Nebezpečné složky:
hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2)
metakřemičitan disodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3)

Použití Strojní mytí těžkého znečištění podlah - vhodné pro např. generální úklid.
Varianta 5 l, 10 l