Intenzivní sanitární čisticí prostředek ALTUS Professional ALFACID

Objem: 1, 5 l; použití: mytí všech omyvatelných a sanitárních povrchů a zařízení; s leskem; odstraňuje vodní kámen a plísně

Kód 030095
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
1 l
5 l
Vaše cena:
110 Kč s DPH
90,91 Kč bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional ALFACID

Vysoce účinný kyselý čisticí přípravek pro intenzivní čistění všech omyvatelných povrchů a sanitárních zařízení (např. záchodové mísy, keramická dlažba a obklady, umyvadla, vodovodní baterie). Ideální na čištění povrchů, na kterých se usazují vápenné vrstvy a plísně (např. bazénové prostory). Dokonale čistí spáry mezi dlaždicemi a zašlou keramickou dlažbu. Zanechává zářivý lesk.

 

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit asi 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám.

Složení:

<25% kyselina ortofosforečná, <5% kyselina citronová, aniontová povrchově aktivní látka, parfum, Limonene, colorant

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315
Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Obsahuje:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)

Použití Čištění všech sanitárních a umývarenských zařízení od nečistot, vápenatých vrstev a plísně. Čistí také spáry.
Varianta 1 l, 5 l