Čistící prostředek nerezových povrchů ALTUS Professional Ciner

Čistící prostředek nerezových povrchů ALTUS Professional Ciner

Objem: 0,75l / 1l / 5l; použití: čištění nerezových ploch; odstraňuje mastnotu, špínu a otisky prstů

Kód 000203
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
0,75 l
1 l
5 l
Vaše cena:
77 Kč s DPH
63,64 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional CINER neparfémovaný přípravek s antistatickou složkou na čištění nerezových ploch. Odstraní mastnotu, špínu a otisky prstů. Zanechává povrch dokonale lesklý a beze šmouh.

 

Návod k použití:

Přípravek nastříkejte na znečištěný povrch a vyleštěte do sucha hadříkem nebo papírovou utěrkou.
 
Složení: 

5-15% propan-2-ol

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina i její páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření


Obsahuje:
propan-2-ol (ES: 200-661-7)

Použití Vhodné k čištění nerezových povrchů od nečistot a mastnoty.
Varianta 0,75 l, 1 l, 5 l