Kyselý
Čistící prostředek na strojní mytí nádobí ALTUS Professional Magdala SM

Čistící prostředek na strojní mytí nádobí ALTUS Professional Magdala SM

Objem: 10l /25l; použití: strojní mytí nádobí; pro všechny typy profesionálních myček nádobí s automatickým dávkováním tekutých přípravků

Kód 080405
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
10 l
25 l
Vaše cena:
635 Kč s DPH
524,79 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional MAGDALA SM nepěnivý alkalický přípravek na strojní mytí nádobí vhodný pro všechny typy profesionálních myček nádobí s automatickým dávkováním tekutých přípravků.

 

Dávkování: 

2 - 3 g přípravku do 1 l vody pomocí dávkovacího čerpadla do mycí zóny myčky nádobí.

 

Složení:

voda, 5-15% fosforečnany, hydroxid draselný, < 5% NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H290 Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Nebezpečné složky:
Pyrofosforečnan draselný (CAS: 7320-34-5), Hydroxid draselný (CAS: 1310-58-3), Trinatrium-nitrilotriacetát (CAS: 5064-31-3)

Použití Strojní mytí nádobí pomocí všech typů profesionálních myček.
Varianta 10 l, 25 l