Kyselý
Čistící prostředek na silně znečištěnou keramiku ALTUS Professional Letosan

Čistící prostředek na silně znečištěnou keramiku ALTUS Professional Letosan

Objem: 1l / 5l / 25l; použití: čištění všech omyvatelných kyselinovzdorných povrchů a sanitárních zařízení; odstraňuje zbytky vápenných a cementových směsí, ropných produktů, plísně a další nečistoty

Kód 000029
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
1 l
5 l
25 l
Vaše cena:
84 Kč s DPH
69,42 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional LETOSAN kyselý čisticí přípravek na čištění všech omyvatelných kyselinovzdorných povrchů a sanitárních zařízení (např. záchodové mísy, pisoáry, vany, umyvadla, keramické obklady a dlažba, výlevky, sifony). Účinně odstraňuje zbytky vápenných a cementových směsí, ropných produktů, plísně a další nečistoty.

 

Ředění:

Na střední znečištění použijte roztok 1:5 (200 ml přípravku / 1 l vody), na silná znečištění roztok 1:2,5 (400 ml přípravku / 1 l vody) a na velmi silná znečištění (např. silné cementové nánosy) použijte přípravek neředěný.

 

Návod k použití:

Čištění provádějte houbou, hadrem nebo kartáčem. Vyčištěný povrch opláchněte vodou nebo setřete vlhkým hadrem.

 

Složení:

<10% kyselina chlorovodíková, <5% neiontová povrchově aktivní látka, kyselina citronová, parfém, Limonene

 

POZOR!

Přípravek nepoužívejte na kovové a chromované povrchy. Před použitím zkontrolujte, zda je povrch kyselinovzdorný

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290
Může být korozivní pro kovy.
H318
Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Obsahuje:
Etoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9), kyselina chlorovodíková (CAS: 7647-01-0))

Použití Vhodné k čištění všech omyvatelných kyselinovzdorných povrchů a sanitárních zařízení.
Varianta 1 l, 5 l, 25 l