Antistatický
Antistatický čistící prostředek elektroniky ALTUS Professional Beris

Antistatický čistící prostředek elektroniky ALTUS Professional Beris

Objem: 0,75l; použití: čištění výpočetní a kacelářské techniky a spotřební elektroniky 

Kód 000205
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
EAN: 8594067482425
Varianta:
0,75 l
Vaše cena:
129 Kč s DPH
106,61 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící prostředek pořídit?

ALTUS Professional BERIS speciální antistatický přípravek na čištění výpočetní a kancelářské techniky a spotřební elektroniky (např. monitory TFT/LCD/plazma, klávesnice, tiskárny). Odstraní různé provozní nečistoty, prach i mastnotu.

 

Návod k použití:

Přípravek naneste na savou měkkou textilii a dosucha vyčistěte znečištěný povrch. Na méně citlivé povrchy ho přímo nastříkejte a vyčistěte.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě..


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Obsahuje:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0; ES: 200-661-7)

Použití Ruční mytí elektroniky a výpočetní techniky
Varianta 0,75 l