Antistatický
Univerzální antistatický čistič DISTAT

Univerzální antistatický čistič DISTAT

Velikosti balení: 1l / 5l

Kód 030102
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Univerzální využití
Varianta:
1 l
5 l
Vaše cena:
78 Kč s DPH
64,46 Kč bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional DISTAT

Neutrální univerzální přípravek s antistatickým účinkem na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů a předmětů (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, sklo, plast, mramor). Je vhodný zejména tam, kde je vyžadováno zamezení vzniku statické elektřiny. Efektivně odstraňuje špínu a nečistoty a nezanechává šmouhy. Také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty a podlahovin s PU úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni.

 

Ředění: běžná znečištění 1:200 - 1:100 (5 - 10 ml přípravku / 1 l vody), větším znečištění až 20 ml přípravku / 1 l vody

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Nebezpečné látky:
Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použití PVC, dlažba, linoleum, sklo, plast, mramor
Varianta 1 l, 5 l