Kyselý
Parfemovaný čistič umývárenských a sanitárních ploch SANITAR

Parfemovaný čistič umývárenských a sanitárních ploch SANITAR

Velikost balení: 0,75l / 1l / 5l / 10l / 25l

Kód 000206
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Umývárenské využití
Varianta:
0,75 l
1 l
5 l
10 l
25 l
Vaše cena:
78 Kč s DPH
64,46 Kč bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional SANITAR

Parfémovaný kyselý čisticí přípravek pro úklid umývárenských a sanitárních ploch (keramické obklady, umyvadla, vany, vodovodní baterie, sprchové kouty, toalety atd.). Účinně odstraňuje vodní kámen, rez, zbytky mýdla, vápenné usazeniny a ostatní běžné nečistoty. Vyčištěný povrch je zářivě lesklý a hygienicky čistý. Zanechává svěží vůni.

 

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit 1 - 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

Složení:

<20% kyselina ortofosforečná, <5% kyselina citronová, amfoterní povrchově aktivní látka, parfém, Hexyl Cinnamal, CI 16255

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315
Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Obsahuje:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)

Použití Vhodné k použití v umývárenské oblasti - odstraňuje vodní kámen, zbytky mýdla, nečistoty, rez apod.
Varianta 0,75 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l