Čisticí prostředek Sanit ALL - PROFI N na strojní mytí nesavých povrchů 5 l

Čisticí a dezinfekční nepěnivý prostředek určený ke strojnímu mytí; objem: 5 l

Kód 2095
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Výrobce: CZ
Kategorie: Profesionální
Vaše cena:
1 708 Kč s DPH
1 411,57 Kč bez DPH
ikona
ikona

Tento nepěnivý čisticí prostředek je vhodný především k mytí nesavých povrchů jako jsou podlahy nebo pracovní plochy. Čistící a dezinfekční prostředek SANIT all PROFI - N - nepěnivý je určen k mytí nesavých povrchů-podlahy, pracovní plochy. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností. Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky. Jemně parfémovaný.

 

Účinky: 

Virucidní (60 min.); baktericidní (30 min); fungicidní (30 min); protikvasinkové (10 min)

 

Použití: 

Všechny typy podlah a povrchů (umakart, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník).

 

Dávkování: 

Běžné dávkování 30-60 ml/10 litrů vody. Při vysokém znečištění 60-120ml/10 litrů vody.

 

Bezpečnost

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Obsahuje: 

5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky; 2,4-dimethy l-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes.

 

Účinná látka: 

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

Objem 5 l
Použití K mytí nesavých povrchů jako jsou podlahy nebo pracovní plochy
Varianta 5 l