Kyselý
Čistící prostředek na sanitární keramiku ALTUS Professional Alsan WC Gel

Čistící prostředek na sanitární keramiku ALTUS Professional Alsan WC Gel

Objem: 0,75l / 5l; použití: čisticí přípravek na toaletní mísy, pisoáry a další sanitární keramiku; odstraňuje rez, vodní a močový kámen, plísně a jiné nečistoty

Kód 000066
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaše cena:
51 Kč s DPH
42,15 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional ALSAN WC Gel kyselý čisticí přípravek na toaletní mísy, pisoáry a další sanitární keramiku. Účinně odstraňuje rez, vodní a močový kámen, plísně a jiné nečistoty. Působí nad i pod vodní hladinou. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni.

 

Návod k použití:

Přípravek naneste rovnoměrně na vnitřní stěnu toaletní mísy nebo jiné znečištěné místo, nechte několik minut působit a opláchněte vodou. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.
 
Složení:

5-15% kyselina mravenčí, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, barvivo

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315
Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Obsahuje:
kyselina mravenčí (CAS: 64-18-6)

Použití Vhodné k použití na toaletní mísy, pisoáry a další sanitární techniku.
Varianta 0,75 l, 5 l