Antistatický
Antistatický přípravek pro strojní mytí podlah DISTAT SP

Antistatický přípravek pro strojní mytí podlah DISTAT SP

Velikost balení: 5l

Kód 030052
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Univerzální využití
EAN: 8594067482586
Varianta:
5 l
Vaše cena:
290 Kč s DPH
239,67 Kč bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional DISTAT SP

Neutrální univerzální přípravek s antistatickým účinkem a sníženou pěnivostí na strojní mytí podlah (i ruční mytí). Čistí všechny druhy voděodolných povrchů (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, mramor). Vhodný zejména tam, kde je vyžadováno zamezení vzniku statické elektřiny. Efektivně odstraňuje špínu a nečistoty a nezanechává šmouhy. Také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty a podlahovin s PU úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni.

 

Ředění: roztok 1:250 - 1:100 (4 - 10 ml přípravku / 1 l vody) dle míry znečištění.

Návod k použití: Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Nebezpečné látky:
Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použití Strojové mytí podlah - PVC, dlažba, linoleum, sklo, plast, mramor
Varianta 5 l